Sökformulär

Budgetredovisningarna för 2010 - omröstning

En av parlamentets uppgifter är att granska samtliga europeiska institutioners budgetredovisningar. Europakommissionen (två betänkanden), ministerrådet (ett betänkande) och parlamentets egen redovisning är de riktigt stora budgetrapporterna som parlamentet måste granska, men utöver det finns 38 till myndigheter, fonder och offentligfinansierade initiativ vars hantering av pengar under året behöver redovisas på ett trovärdigt sätt.

Budgetkontrollutskottet riktade i sina voteringar tidigare under våren hård kritik mot några av EU:s institutioner. Framför allt är det European Medicines Agency, European Food Safety Agency och ministerrådet som inte uppfyller parlamentets krav. I de två första fallen handlar det om misstänkta fall av korruption. Båda institutionerna har letts av personer som stått i tät kontakt med privata aktörer och deras affärsverksamhet, trots att institutionernas uppgift är att se till att lagar och regler som begränsar industrin mot dess uttryckliga vilja upplevs på bästa möjliga sätt. Vår kritik mot European Food Safety Agency ledde dock till att deras nuvarande ordförande avgick, så man får utgå ifrån att deras rutiner kommer att förbättras inför nästa utvärdering i oktober i år.

Ministerrådet är förstås ett kapitel för sig. Vår rapport om ministerrådet finns här och den intresserade läsaren kan ta sig till punkt 14:

14. Europaparlamentet upprepar att parlamentet fortfarande väntar på svar från rådet om de åtgärder och önskemål om dokument som framförts i de två ovannämnda resolutionerna. Parlamentet uppmanar rådets generalsekreterare att till parlamentets utskott med ansvar för ansvarsfrihetsförfarandet lämna utförliga skriftliga svar på följande frågor:

a) Rådet har inte regelbundet deltagit i de sammanträden där parlamentets ansvariga utskott för ansvarsfrihetsförfarandet tidigare diskuterat ansvarsfriheten för rådet. Det är dock av yttersta vikt att rådet medverkar så att det kan besvara utskottsledamöternas frågor i samband med ansvarsfriheten för rådet. Samtycker rådet till att medverka i de kommande sammanträden där parlamentets ansvariga utskott för ansvarsfrihetsförfarandet diskuterar ansvarsfriheten?

[...]

ac) Europaparlamentet uppmanar rådets generalsekreterare att till parlamentets ansvariga utskott för ansvarsfrihetsförfarandet överlämna följande dokument:

– En fullständig förteckning över budgetöverföringar avseende rådets budget för 2009.

– En skriftlig förklaring om rådets utgifter för de tjänsteresor som genomförts av Europeiska unionens särskilda representanter.

– Medlemsstaternas förklaring för 2007 (se den ekonomiska verksamhetsrapporten – 11327/10, FIN 278 – punkt 3.2.2, strecksats II).

– Reflektionsgruppens rapport för att förstå varför en sådan rapport kostar 1 060 000 EUR (se den ekonomiska verksamhetsrapporten – 11327/10, FIN 278 – punkt 2).

Detta ska tolkas som att parlamentet har så många som 29 obesvarade frågor om ministerrådets bokslut, som ministerrådet dessutom beretts möjlighet att svara på tidigare men undlåtit att ta i beaktan. Ministerrådet är svenska regeringen och dess Brysselbaserade tjänstemän, och andra regeringar och deras tjänstemän, som inte tycker det är en prioritet att berätta för unionens medborgare och parlament om eller hur de spenderat pengar i enlighet med sin budget. Denna brist på transparens och samarbetsvilja är oroväckande, särskilt med tanke på det stora politiska inflytande som det mellanstatliga samarbetet utöver över de övriga institutionerna.

I praktiken har vi mycket få möjligheter att granska våra regeringars arbete i ministerrådet. Utöver allmänna mediauttalanden är det svårt att säga om de arbetar i den riktning vi har uppfattningen om att de gör. De ger oss heller inga indikationer eller redovisningar som tillåter oss bedömma riktigheten i deras påstådda prioriteringar, och det är här merparten av EU:s demokratiska underskott uppstår.

Så här tycker parlamentet om det i betänkandets tionde punkt:

10. Europaparlamentet beklagar de svårigheter som uppstod inom ramen för ansvarsfrihetsförfarandena för budgetåren 2007, 2008 och 2009, vilket berodde på rådets ovilja att ha en öppen och formell dialog med budgetkontrollutskottet samt att besvara utskottets frågor. Parlamentet påminner om att det vägrade att ge rådets generalsekreterare ansvarsfrihet för genomförandet av rådets budget för budgetåret 2009 av de skäl som angavs i parlamentets resolutioner av den 10 maj 2011(15) och den 25 oktober 2011(16).

och vidare i den tolfte:

12. Europaparlamentet beklagar djupt att rådet anser att det – som enda institution inom EU – inte är redovisningsansvarigt för användningen av de medel som ställts till dess förfogande.

Mycket mer finns det nog inte mycket att säga om det. Förra året ledde vägran att godkänna bokslutet inte till några resultat, och frågan är om ministerrådet nu kommer att ta sig i kragen och leva upp till medborgares rättmätiga förväntningar om ansvarstagande och öppenhet. Vår nästa behandling i plenum kommer att ske i oktober, men fram tills dess fortsätter vi naturligtvis arbetet i budgetkontrollutskottet.

Kommentarer

Lägg till ny kommentar