Sökformulär

Nya riktlinjer om öppen access att vänta från Vetenskapsrådet

Via Biblioteksföreningen fick jag veta att Vetenskapsrådet söker kommentarer på sina nya riktlinjer om öppen access. Man kan lämna kommentarer här: http://www.vr.se/omvetenskapsradet/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/nationellariktlinjerforoppentillgangtillvetenskapliginformation/kommenteravetenskapsradetsutkasttillnationellariktlinjer.4.70a7940b146b8f93794b3d6c.html 

Jag svarade så här:

SSRN och Arxiv har nått stor framgång med öppet tillgängligt forskningsmaterial. Jag instämmer i att det kan nämnas. Väldigt bra att Gold ges företräde över Green när det gäller offentligt finansierat material! Oklart varför vi behöver vänta ända till 2025?

Jag tror också att man är betjänt av att göra tydligare specifikationer kring vilka CC-licenser man vill se. När det gäller forskningsdata är det stor skillnad mellan CC-BY-ND-NC som inte tillåter att man automatiskt gräver data eller använder delar av underlaget i ny forskning, och CC-BY, som tillåter det. Även för vetenskapliga artiklar, fotografier, et c, gör det skillnad. Man kan inte citera ett fotografi/graf/plot - får man då använda ett CC-BY-NC-ND/CC-BY-NC/CC-BY-ND-fotografi/graf/plot i ny forskning för att stödja sin tes? CC-BY är också en bättre licens att använda för XML-kod som underligger formatterade dokument (metadatan som "skapar" formatteringen kan alltså vara behäftad med egna upphovsrätter!). De fullständiga nivåerna av upphovsrätter på olika plan av framställningen av forskningsresultat behöver tydliggöras, och tydligare licensieringmodeller utvecklas för var och en av dessa nivåer. Undersök vidare deltagandet på konferensen "Rigour and Openness", Oxford University http://www.youtube.com/watch?v=gOMTlvw9SH0

Konferensen Rigour and Openness som ordnades av Oxfords universitets fysikavdelning var över huvud taget upplyftande och informativ. Att skapa ett bra licenssystem för XML-filer som ligger till grund för presentation av forskningsmaterial tillåter lärare och studenter att själva generera materialet på det sätt som är bäst för dem - blindanpassat, skojigt, mer radavstånd, mindre radavstånd, vad man nu kan tänkas ha för formatteringskrav.

2 kommentarer

Skulle vilja pusha för CC-BY-SA (ShareAlike) framför CC-BY. Det säkerställer att alla som tar del av datan i andra och tredje led kommer ha rätten att återanvända den själv.

Då är det jättebra ifall du skriver till Vetenskapsrådet om det, för de har mer inflytande över sina riktlinjer än vad jag har! :-) Bra idé!

Lägg till ny kommentar