Sökformulär

Myten om det självständiga företaget hotar EU-medborgarnas privatliv

I parlamentet utkämpar sig just nu en strid om medborgares privatliv, integritet och möjlighet att ta makt över sin egen identitet. Piratpartiet har satt upp en informationssida på Dataskydd.Net som beskriver det förslag kommissionen har lagt, i vilka delar det är bra och dåligt, och hur parlamentet i ganska stor utsträckning håller på att undergräva förslaget.

Även unionens medlemsstater drar sakta men säkert i alla trådar de kan för att medborgarnas privatliv ska urholkas så mycket som möjligt. Det irländska ordförandeskapet har föreslagit att företag som bryter mot dataskyddslagstiftningen inte ska straffas: det betyder att alla myndigheter som inte tycker att vårt privatliv och vår identitet är tillräckligt viktiga att bevara i ett demokratiskt samhälle ska ges en liten fingervisning och sedan tillåtas fortsätta strunta i våra grundläggande rättigheter.

Jag skrev i måndags hos Dagens industri om svenska regeringens problematiska inställning till EU-harmonisering. Det är tydligt att vi behöver ett europeiskt regelverk, eftersom ett regelverk utspritt på 27 medlemsländer visat sig leda till väldigt dåligt privatlivsskydd för medborgare särskilt när de interagerar med gränsöverskridande verksamhet. Trots det verkar svenska regeringen för att vi ska ha kvar ett regelverk som bevisligen inte lyckas upprätthålla de grundläggande rättigheter regeringen förpliktigat sig att verka för att vi ska ha.

Det är framför allt amerikansk lobbying som slår hårt mot parlamentet och ministerrådet just nu. Vi från Piratpartiet har tagit emot många lobbydokument varav de allra flesta kommer från företagsföreningar som är sponsrade av eller direkt underställda amerikanska företagsintressen, medan merparten av de enskilda företag som hört av sig är amerikanska företag. De är generellt sett emot dataskyddslagstiftning av alla slag. USA har heller nästan inget skydd alls för privatliv på federal nivå. Amerikanska ambassadörer i Europa tycker upprätthållande av grundläggande rättigheter utgör handelshinder, och lobbar i det fördolda både hos medlemsstaternas regeringar och i Bryssel mot att privatlivets helgd som värdering läggs som grund för europeiskt rättsmedvetande.

En sak som ofta försvinner från vår analys i Bryssel är att USA som nationalstat, även på federal nivå, faktiskt stödjer enskilda företag. Det företag jag nämner i videon ovan besökte industriutskottets ledamöter för att berätta att dataskyddslagar förhindrar marknadsutveckling på elbranschen. Det har också utnämnts, av Barack Obama själv, till ett tecken på framtidens gröna industri. Att vi har egna företag i Europa som ägnar sig åt ungefär samma typ av teknikutveckling, men med betydligt högre respekt för privatlivet, som dessutom presenterats inför utskottet via skriftliga rapporter och under utskottsmöten i hearings, har inte hindrat industriutskottet från att istället gå det amerikanska bolaget till mötes. Ett ytterligare problem är också att de tolkas som om de vore ett helt fristående företag bestående av lyckliga entreprenörer utan koppling till något särskilt politiskt intresse trots att de, precis som de europeiska, privatlivsskyddande företagen, på ett väldigt tydligt sätt är ett resultat av den politiska anda och ledarskap under vilka de uppstått.

När vi utropar amerikanska bolag till representanter för den fria marknaden med tillhörande fördelar trots att det är uppenbart att det rör sig om företag med en politisk koppling eller med politiskt stöd, och sedan underkänner vår egen industriella utveckling för att den uppstått under ett politiskt ledarskap som går våra medborgares intressen och oro till mötes har vi, så vitt jag ser, ett väldigt stort politiskt problem. Det är svårt att se hur vi ska ta oss ur den ekonomiska krisen med ett sådant tafatt och uppgivet ledarskap.

Parlamentets utskott för industrifrågor, forskning och energi kommer att rösta om sitt yttrande om dataskyddsförordningen 20 februari 2013. Innan dess bör du ta kontakt med dina ledamöter i parlamentets industriutskott (du hittar dem här och be dem ta ansvar för vår privatliv och våra företag, vår ekonomi och våra grundläggande rättigheter.

1 kommentar

Lägg till ny kommentar