Sökformulär

Är det din medborgerliga plikt att massövervakas?

För kanske två veckor sedan poängterade en vän för mig att myndigheter som FRA just ingår i samarbeten med andra statsmakter och att det därför är viktigt att de kan bedriva bra och gedigen massövervakning av kommunikation. Därför skulle man i teorin, enligt min vän, faktiskt kunna se FRA som berättigat. Dessutom förhåller det sig så, fortgick konversationen, att även om FRA inte övervakar svenska medborgare så gör alla våra grannländer det. Därför spelar det ingen roll från privatlivssynpunkt om FRA finns eller inte. Jag antar att det är sådana här resonemang som får människor som Allan Widman att tycka att FRA är bra och rättfärdigat - de har helt enkelt vänt på medborgarrättsbegreppet och konstaterat att vi som medborgare har en skyldighet gentemot vår regering att låta oss massövervakas så att vår regering inte ska få konkurrensnackdelar gentemot andra regeringar som vill ha information om svenska medborgare. Samt att svenska staten inte har någon allmän skyldighet gentemot sina medborgare att skydda deras rättigheter så länge inte andra regeringar vill skydda svenska medborgares rätt till privatliv.

Jag har lite svårt att förlika mig med tanken på att det finns en skyldighet för medborgare att i allmänhet, av försvarsskäl, låta sig övervakas av sin stat. Men om vi inte har ett ansvar eller någon plikt som medborgare att låta oss övervakas för att vår stat ska kunna försvara sig och sina institutioner, finns det en intressant försvarsföljdfråga: om Sverige står under militärt hot från en utländsk militärmakt, får regeringen tvinga sin befolkning att ta värvning i armén och strida för kung och fosterland? Får Sverige tvinga sina medborgare att strida å landets vägnar på utländska territorier? Mina spontana svar är nej och nej, trots att jag faktiskt stödjer allmän värnplikt (som vi ju inte längre har i Sverige) eftersom jag ser det som en utbildningsfas - det vill säga jämställt med skolplikten, som jag också upplever som berättigad.

Om man försvarar statens rätt att tvinga sin befolkning att gå i väpnad strid å statens vägnar, bör det rimligtvis vara mindre långsökt att också försvara statens rätt att tvinga sin befolkning att låta sig övervakas. Å andra sidan är väpnad strid till fosterlandets ära, på fosterlandets egna territorium, ett mycket tydligare undantagstillstånd än kontinuerlig massövervakning i fredstid. Därför kan man tänka sig att en person som stödjer tvångsanslutning till armén i krigstid inte stödjer massövervakning. Jag undrar om det finns någon där ute som försvarar massövervakning men inte försvarar tvångsanslutning till armén vid militär konflikt i eller utanför svenskt territorium, för det verkar för mig vara den minst intuitiva kombitionen av medborgerliga skyldigheter gentemot statens militära apparat.

Särskilt intressant vore det förstås att veta hur folkpartister resonerar kring det här, så om någon känner en verbal folkpartist får de gärna peka hit den så att den kan lämna en kommentar.

Se också Wilhelm Agrell i SvD om massövervakning och underrättelseverksamhet.

Jag läste också snabbt igenom Wiseman's Wisdoms, en försvarsblogg som nyligen kritiserade Försvarsmaktens inställning till hemligstämpling på det här sättet: "Tyvärr blir ofta hemligstämpeln missbrukad. Försvarsmakten har en policy om att inte tala om incidentuppdragen, vilket är högst olyckligt då det är en oerhört central del av svensk försvars- och säkerhetspolitik. /.../ Utifrån vårt agerande i Sverige bygger våra grannländer och andra aktörer sin normalbild av Sverige precis på samma sätt som vi gör i Sverige om dem. Det sker företrädesvis genom radar- och signalspaning. Sålunda är det ingen större hemlighet för våra grannländer /.../ vilken beredskap Sverige normalt har med sitt jaktflyg. /.../ De enda som inte har haft någon kännedom om hur beredskapen sett ut är de som är betjänta av den – det vill säga svenska folket."

Det är också en sorts frågeställning som egentligen berör vad man upplever vara statens, försvarets och medborgarnas skyldigheter mot varandra. Försvaret har ju en plikt att skydda staten, snarare än medborgarna, men staten har en skyldighet att verka i medborgarnas intresse (på något sätt). Så hur ser man till att de har rätt skyldigheter och rättigheter gentemot varandra?

10 kommentarer

Statens skyldighet är att försvara vår frihet, inte ta delar av den ifrån oss. Kom ihåg att i en demokrati så är staten Vi. Den som står under övervakning är icke fri. Det motsatta är som bloggaren Jinge så träffsäkert uttryckte det: "Demokrati och terrorism går inte ihop, låt oss därför avskaffa demokratin." Demokratins grundpelare är den fria opinonsbildningen, som bla. kräver privat kommunikation, tryck och föreningsfrihet osv.. alltså i runda slängar alla de grundläggande fri- och rättigheterna. Annars hamnar man logiskt i att Deutsche Demokratische Republik var en demokrati eftersom de fick rösta, dessutom betydligt oftare än vi.

Krig är fred osv.. som i 1984, vi börjar vara där nu, när folk tror att de måste acceptera övervakning, alltså accptera mindre frihet för att kunna vara fria. Faktum är att det är tvärt om, det är en hel del saker vi måste acceptera om vi vill leva i ett fritt land, se bara på biltrafiken. Eller att vi skulle minskalidandet i samhället betydligt mer än vad övervakning av icke brottsmisstänkta någonsin kan, om vi istället hade lagt samma rresurser på att tex. halkbekämpa trottoarer. Vi blir varken friare eller tryggare av att friheten begränsas, tvärt om.

När Värnplikten togs bort, så upphörde även totalförsvarsplikten. Staten har ingen rätt att tvinga ut någon i strid, eftersom ingen som inte frivilligt antingen inom Hemvärnet eller som tagit värvning har den utbildning som krävs för att aktivt delta i strid.

Däremot så har alla som kan ett moraliskt ansvar att försvara landet. Oberoende från riksdag och regering, efter bästa förmåga för folkets skull. Detta kan ske genom missinformation till fienden, försåtsmineringar och liknande aktioner för stadsbor. Jägare kan gömma sig ute i skogen och leka Rambo med älgstudsaren. Det värsta som finns för en armé på fientligt territorium, är att mötas upp av 400.000+ krypskyttar som kan terrängen och klarar av att agera fullständigt hänsynslöst mot den lede fi.

Tänk på att länder är något som vi människor har hittat på själva.
Har vi ett moraliskt ansvar att försvara alla människor?
Jag tycker att vi har ett moraliskt ansvar att hjälpa alla jordens invånare (och de på Internationella rymdstationen).

Försvarar man sig mot andra trupper är man ju per definition inte snäll mot de som ingår i de trupperna. Och problemet med totalförsvarstanken är väl att den i slutändan är skapad för att skydda statschefens, presidentens eller regeringens intressen, inte nödvändigvis undersåtarnas.

Där pekar du på en enorm obalans. Vid blotta misstanken om patentintrång kan man stoppa införsel och ibland marknadsföring innan eventuella patentbesvär har slutförts i rätten, medan konkurrensregler träder i kraft i sena skeden.

Det som man skulle vilja är att det fanns någon dömande instans som direkt kan besluta om tvångslicensiering av konkurrensskäl, då ett icke utövande patent ligger och hämmar konkurrensen.

Jag vet att patent och marknadsexklusivitet är nödvändiga för att få till stånd långsiktiga teknikprojekt- men samtidigt kan vilande patent utnyttjas för blockering av konkurrenter. Det är den senare användningen som skulle kunna stoppas med beslut om tvångslicensiering.

Jag har åckså för mig att det i USA finns en maxgräns för vad den samlade rojaltyn skall uppgå till för sammansatta produkter eller åtminsone en domstolspraxis som motverkar fenomenet att om bidragande uppfinnare kräver 5%
så når inte produkten marknade av ekonomiska skäl. Finns något liknande i EU?

Jag är nog mer intresserad av den moraliska snarare än den faktiska situationen. Att totalförsvarsplikten är borttagen är ju ett moraliskt val, som är giltigt. Ett annat politiskt val vore att ha kvar totalförsvarsplikten. Vad jag inte förstår är varför man byter ut totalförsvarsplikten mot en allmän plikt att underkasta sig övervakning, mer. För mig är det intuitivare att man behåller tydliga undantagstillståndsregler, snarare än skapar obehagliga normaltillståndsregler.

Men frågan blir estoreisk, eftersom vår regering, statsmakten och politikerna redan gjort det som jag upplever vara det minst intuitiva och riktiga valet.

Ptja, vad att göra?

Förutom att kränka folks privatliv så gör dem även sverige till ett iket neurtal land vilket kan också öka risken för hotbild om krig, från länder som bruka anfalla iket neutrala länder chancen ökar också för inhemskt och utländska hot. När vi håller på massövervaka oskyldiga liv.

Även jag som inte ens har en något kriminellt beteende har ibland även fått ider i min huvud att spränga FRA i luften. Och jag lär nog också göra det den dagen jag får ett cancer besked från läkarna att jag är döende.

Så man inte direkt har något att förlora.

Acceptera massövervakning på miljoner oskyldiga för att kanske komma åt en är helt fel och dessutom har inga länder någonsin kunna bevisat att denna massövervakning har gjort någon nytta.

Jag ser en enorm skillnad mellan att kräva värnplikt och samtidigt inte tycka att lagskyddad massövervakning är ok. I det ena fallet slåss jag för en demokratisk frihet: att få leva i ett land där jag har något att säga till om. I det andra fallet så underminerar jag den friheten genom att tillåta ett proportionellt informationsöverskott hos regering och underrättelsetjänst om den egna befolkningen. Sådant kan bara verka korrumperande på syftet att försvara demokratin och kulturen.
Sedan kommer övervakning att ske ändå. Och en massa andra våldsgrepp också i nationens namn. På gränsen mellan rättsstat och "resten av världen" finns nämligen ingen annan lag än att de som är lämpade kommer att överleva.

Vi behöver ett försvar. Du, specifikt du, behöver ett försvar. Hoten finns överallt och är synnerligen påtagliga. Om vi stod ensamma skulle vi knappt vara värda köttet på våra ben. Därför behöver vi en gemensam strategi och ett gemensamt försvar.

Vi kan inte skydda militärverksamhet och massövervakning med civila lagar. Om människor med uppgift att försvara landet bedömer det nödvändigt att avlyssna allas kommunikation borde de inte behöva tigga samhällets beskydd. De borde ta sitt ansvar och göra det som behövs göras och leva med sitt samvete. Klarar de inte av att hålla sig hemliga kommer de inte klara av att skydda allas personliga integritet heller.

Jag förstår inte.

Jag uttryckte ju stöd för värnplikt som allmän utbildningsåtgärd. Det betyder dock inte att jag upplever att staten därefter har en rätt att spilla sina medborgares liv i eget syfte.

Jag är medveten om att det är en godtycklig gräns jag drar, baserat på vad som "känns rätt", men jag upplever inte staten i sig som tillräckligt legitim för att få begära andra människors blodspillan.

FRA har haft som huvudområde att titta på andra utåt inte in mot samhällets grundpunkt som det är nu, precis allt övervakas och frågan är varför det sker?
Om misstänker man brottslighet så frågar man domstolen om tillstånd för övervakning och man gör absolut inte som nu där man skiter totalt i vad EU säger om uppsamling av digital information, där agerar sverige både tvivelaktigt och avskyvärt.
Det enda hot som vi möjligtsvis har är den östra sidan dvs Ryssland men att spionera bara för att man kan är en extremt dum och ful ovana och en dålig ursäkt för att bedriva något sådant som man har gjort sedan man började samarbeta med USA och den riktiga starten påbörjades med projektet Echelon.
Det har inte framkommit någon form av fördel mot terrorism eller brottslighet trots att alla övervakas via sms, e-mail och telefoni i övrigt.
Det jag däremot tror och lutar mig på är att dem som har möjligheten att spionera på alla över hela världen, USA allltså, kan mycket möjligt använda det till sin fördel då man har läst om industri spionage via den övervakning som sker nu, att stjäla hemligstämplade dokument har varit deras huvuduppgift förr och den har idag intenifierats även om man tveksamt erkänner det.
Sverige som land borde avsluta allt som har med USA att göra, ett land som konstant kräver från samarbetspartners är ingen bra grund att stå på och det är ett faktum att de som istället borde övervakas är just USA med tanke på hur deras historia krigsmässigt sett har varit sedan slutet på 2: världskriget.

Lägg till ny kommentar